Інформаційні та комунікаційні технології

Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних

Мета роботи полягає в удосконаленні, розвитку та створенні нових ефективних методів, процедур побудови та оцінювання ефективності криптографічних атак на системи захисту інформації з використанням додаткових даних, отриманні оцінок стійкості систем криптографічного захисту інформації відносно таких атак, а також у використанні нових методів для визначення напрямків та способів удосконалення апаратних та програмних реалізацій алгоритмів криптографічного захисту, що враховують новітні атаки з використанням інформації з побічного каналу, даних про збої, час виконання окремих операцій працюючою

Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України

Сформована концепція розвитку підприємств згідно з якою стратегія підприємства напряму пов’язана з його соціально-економічною цінністю, що визначається поряд з техніко-економічними показниками - наявністю системи цінностей, компетенцій та ресурсів, ефективне управління якими обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Визначена система кількісних та якісних показників оцінки стану корпоративної соціальної відповідальності підприємства.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

2014_2628-p.png

Розроблені принципи та апаратно-програмні рішення побудови телекомунікаційної системи широкосмугового доступу із гігабітною пропускною здатністю в діапазоні частот 128-134 ГГц для вирішення проблеми перевантаження частотних діапазонів, що використовуються на сьогоднішній день, суттєвого підвищення швидкості передачі даних систем безпроводового радіодоступу, а також створення надвисокошвидкісних радіорелейних ліній нового покоління.

Впровадження хмарних технологій в систему освіти та створення віртуальних комп’ютерних науково-навчальних лабораторій дослідницького університету

Розроблені програмно-технічні основи віртуальної комп’ютерної лабораторії (ВЛ) на основі хмарних технологій. Головні відмінності від хмарних сервісів, що пропонуються в Інтернет в останні роки – це розширені функції для користувача з можливістю інтерактивного використання фізичних лабораторних інструментів як з боку сервера так і з боку клієнта, поглиблений менеджмент віртуальних машин та інфраструктур.

Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Результати моделювання в середовищі  OpenBUGS

Запропонована методика інтелектуального аналізу даних, що ґрунтується на об’єднанні математичного апарату причино-наслідкових мереж довіри та методів оцінювання ризиків у вигляді моделей стохастичної волатильності.

Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц

В країні все ширше розвивається високошвидкісний рух залізничних комфортабельних експресів, будуються автобани для високошвидкісних автомобілів. Швидкості руху вказаних об’єктів досягають 200-300 км/год, відповідно. Тому існує необхідність забезпечення пасажирів послугами 4G. Метою даного проекту є розробка принципів, методів та схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц та надання послуг 4G для абонентів в мобільних терміналах (МТ), що рухаються по автобазах та в залізничних експресах зі швидкістю 300-200 км/ч.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог.

Розробка комплексної інтелектуальної системи моніторингу технічного стану конструкцій в експлуатації

Загальний вигляд лицьової панелі віртуального приладу синхронного багатоканального зчитування даних АЦП E14-140

Для моніторингу металевих та неметалевих елементів конструкцій в експлуатації запропоновано та обґрунтовано розробку комплексної інтелектуальної системи моніторингу технічного стану конструкцій, яка відноситься до нового класу діагностичних систем на основі концепції Structural Health Monitoring.

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Зовнішній вигляд пристрою ВС5155

Вимірювання електричної напруги змінного струму є найбільш поширеною задачею вимірювання електричних величин. Аналіз технічних даних мультиметрів змінного струму показує, що висока точність досягнута в вузькому діапазоні частот в той час, як необхідність підвищення точності не тільки в звуковому, ай в короткому та ультракороткому діапазоні частот. Тому в роботі для підвищення точності були запропоновані методи по елементної активності і мультиплікативної корекції похибок.

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

Створено динамічну модель економічного виміру з врахуванням загроз та визначені ії характерні риси для адміністративно-територіальної одиниці. Розроблено методику розрахунку рівня загрози, яка включає: групування наборів даних за певними класифікаційними ознаками, які характеризують ту чи іншу загрозу; формування бази даних за певний період; визначення взаємозалежності складових і максимального рівня загрози; проведення розрахунків і аналіз результатів; формування рекомендацій. Визначені залежності описано функціями та графічно представлені в роботі.

Сторінки